Franciskanerbrødrene - OFM Conv.

profilhead_ofm

(The Order of Friars Minor Conventual - eller gråbrødrene, som de ofte kaldes i Skandinavien)

I 1208-1211 opholdt Frans og de første brødre sig i en simpel og fattig stenhytte i Rivotorto nær en af de daværende spedalskhedskolonier i dalen nedenfor Assisi. Her i Rivotorto skrev Frans den første regel for det brødrefællesskab, som begyndte at folde sig ud omkring ham. Allerede i denne første enkle regel baseret på Evangeliet formulerede han visionen om, at han og brødrene demonstrerede vejen i Kristi efterfølgelse ved at leve fattigt og ydmygt befriet fra de mange begær i egoet eller "Broder Æsel", som Frans kaldte kroppen og personligheden - altså at leve akkurat som Jesus gjorde det i sine 3 års offentlige virke 1200 år tidligere. Frans og hans brødre gik i Jesu fordspor ved at praktisere næstekærlighed med healing, hjælp og pleje af tidens fattigste og mest udstødte, ikke mindst de spedalske, som Frans havde et særligt hjerte for. Samtidigt var de omvandrende forkyndere af Gudsriget, og overalt hvor de kom frem, prædikede de Evangeliets glade budskab om kærlighed og omvendelse for alle dem, der i den turbulente og lidelsesfyldte Middelalder havde vendt sig fra Gud. 

Frans gav ordenen navnet "Frati Minori", Mindrebrødrene, for at understrege idealet om et liv som Jesus i fattigdom og ydmyghed. I 1209 gav Pave Innocent III Frans den første mundtlige godkendelse af ordenen på baggrund af den simple regel, som Frans skrev i Rivotorto. I de efterfølgende år voksede antallet af brødre eksplosivt, og ordenen blev og er fortsat i dag den største kristne ordensbevægelse på jorden. Også i vor tid er det Den Franciskanske Families hovedvision at virkeliggøre Frans' idealer om et liv i materiel enkelthed, ydmyghed og gennemsigtighed i egoet, og missionen er - enkelt sagt - fortsat at være en bro mellem Gud og menneskeheden - også i praktisering af næstekærlighed.

I 1500-tallet skete der det, at den ene orden af brødre, som Frans havde stiftet, splittedes. Det var naturligvis svært for brødrene både i Frans' tid og efterfølgende at virke ligeså altfavnende og uselvisk som deres store serafiske fader, Den Hellige Frans af Assisi. Der opstod således uenighed om, hvilke aspekter af Frans' regel og idealer, man skulle lægge mest vægt på. I dag er der fortsat en opdeling i 3 grene af den orden, som Frans stiftede. Samlet kaldes de Den Franciskanske 1. Orden, som består af:

  1. Frati Minori Conventuali - OFM Conv (Konventualerne også kaldet gråbrødrene i Skandinavien og andre lande)
  2. Frati Minori Capucini - OFM Cap. (Kapucinerne)
  3. Frati Minori - OFM (Mindrebrødrene)
De tre grene i Den Franciskanske 1. Orden har i vore dage et respektfuldt, broderligt samarbejde, og konflikterne hører dermed fortiden til. 

Efter de mange møder med Klara, som startede ca. 1209 og hendes optagelse i Frans' orden i 1211, stiftede Frans Den Franciskanske 2. Orden, Klarisserne. I hele Klaras levetid virkede den også hastigt voksende orden af kontemplative Klarisser efter den regel, som Frans skrev for dem. På dødslejet fik Klara imidlertid efter lang tids vedholdenhed Pave Innocent IV's godkendelse af de tilføjelser til den oprindelse regel skrevet af Frans, som Klara havde lavet, og således anses hun som historiens første kvindelige klosterstifter. 

Frans var den første ordensstifter, der indså behovet for en orden af lægfolk, dvs.mennesker, der ikke trækker sig tilbage på et kloster under løfterne om fattigdom, lydighed og cølibat, men som søger at leve og udbrede de franciskanske idealer som "almindelige" samfundsborgere, evt. i ægteskab og med børn. Dermed var Den Franciskanske 3. Orden født. Denne orden indbefatter både en sekulær orden (lægfranciskanerne) samt en regulær orden, som består af alle de klosterordener, primært nonneordener, der i århundrederne efter Frans og Klara blev grundlagt af ordensstiftere, der forbandt sig med de grundlæggende værdier, som Frans og Klara stod for.

Den Franciskanske 1. Orden - Frati Minori Conventuali 

Frati Minori Conventuali har moderkloster på Sacro Convento (det hellige kloster), som er bygget sammen med den store, smukke basilika i 3 etager i Assisi, hvor Frans ligger begravet i sit ydmyge stentrug i krypten. Foruden brødrenes enkle værelser, fællesarealer og store smukke refektorium, indeholder klosteret et stort bibliotek med både tidlige håndskrifter, de originale dokumenter fra Frans og nutidig faglitteratur samt et stort teologisk fakultet, der uddanner især franciskanerpræster, men hvor også kvinder og mænd uden for ordenerne kan studere teologi og gå til eksamen. Endvidere rummer klosteret flere mindre og store mødelokaler, smukke kapeller indrettet i de rum, som brødrene, der levede sammen med Frans byggede, samt en lejlighedsafdeling for Paven og hans nærmeste kardinaler.

Sacro Convento er blevet det nok mest betydningsfulde kloster på jorden. Under intens bevågenhed og støtte fra "the Spirit of Assisi" afholdes på Sacro Convento året rundt utallige møder, konferencer og kongresser, der har fokus på at fremme de universelle, franciskanske idealer om fred, kærlighed, broder-/søsterskab i en verden, der forsat har så hårdt brug for mægling for fred, forsoning af fjender, opbyggelse af tolerance og gensidig forståelse, arbejde for retfærdighed og menneskerettigheder, genopbygning og bevarelse af Jordens øko-systemer samt hjælp til lindring af de fattiges, syges og udstødtes lidelser.

Foruden Sacro Convento står ordenen Frati Minori Conventuali i Assisi for et præsteseminarium kaldet Franciscanum samt det smukke center, CEFID (Centro Francescano Internazionale per il Dialogo), som Ordenen stiftede i 1989  med basis i Pater Mizzis  mission siden 1960  med økumenisk og interreligiøs dialog. Pater Mizzi ledede CEFID indtil 2004 som ordenens generaldelegerede. Bente Wolfs og Pater Mizzis samarbejde, som startede i 2001, udfoldede sig på CEFID, hvor de begge tjente og boede. På CEFID modtog de talrige grupper fra hele verden til møder med dialog, foredrag, messer, bønner og meditationer. Fra 2004 fandt aktiviteterne sted på Sacro Convento. I dag viderefører ordenen CEFID og den økumeniske og interreligiøse dialogmission med Padre Silvestro Bejan som generaldelegeret, og ASSISI MISSION giver fortsat så megen støtte til missionen, som det er muligt.

Pater Mizzi tjente i ordenen Frati Minori Conventuali, og det er hovedsageligt denne gren af Den Franciskanske 1. Orden og disse franciskanerbrødre, som Bente under sit samarbejde med Pater Mizzi er kommet til at kende som "brødre i hjertet". Under talrige møder og sammenkomster siden 2001 på CEFID, på Sacro Convento og på Franciscanum har der med disse brødre, som kommer fra alle jordens kontinenter, udviklet sig et hjertefællesskab, der har basis i en fælles entusiasme og dedikation til Frans' idealer og i bestræbelserne på også i vor tid at søge at gå i Frans' fodspor.

I 2007 begyndte ASSISI MISSION et samarbejde med nogle af disse brødre fra Sacro Convento ved at invitere dem som gæstelærere på ASSISI MISSION's kurser i Assisi. Også fremover vil disse brødre blive inviteret til at give deres bidrag på kurserne, ligesom besøg på det ellers lukkede Sacro Convento samt på CEFID vil indgå. Også en franciskansk søster, der er knyttet til Sacro Convento, har ved flere lejligheder mødt ASSISI MISSION's grupper, og da også disse møder har været meget smukke og dybe, vil hun ligeledes blive inviteret fremover.

Har du lyst til at læse mere om Frati Minori Conventuali, er her link til:

Hjemmesiden for moderklosteret i Assisi: Sacro Convento og Basilica di San Francesco